Fix lỗi response

Mọi nguời ơi,

em mới tìm hiểu về nodejs. e có đoạn code này nhưng bị lỗi mà không biết fĩx như thể nào?

    req.getValidationResult().then(error => {
         if (error) {
             res.render('register',{
                 errors: error.array()
             });
         }
             var newUser = new User({
                 username:username,
                password:password,
                name:name,
                image:image,
                email:email
             });
             User.createUser(newUser,function (err) {
                 if (err) {
                     throw err;
                 }
                                 
                 res.redirect('/');
             });

     });

 

looix:

events.js:182
      throw er; // Unhandled 'error' event
      ^

Error: Can't set headers after they are sent.
    at validateHeader (_http_outgoing.js:504:11)
    at ServerResponse.setHeader (_http_outgoing.js:511:3)
    at /var/www/html/node/nodeauth/routes/users.js:57:10
    at /var/www/html/node/nodeauth/node_modules/mongoose/lib/model.js:3822:16
    at /var/www/html/node/nodeauth/node_modules/mongoose/lib/services/model/applyHooks.js:162:20
    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:95:7)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:161:9)

NodeJS 01:59:39 21-08-2017 1 Answer 634 views

Bình luận

(Bạn vui lòng đăng nhập để thêm bình luận)

Bình luận (1)

  1. Lê Hoàng
    11:01:18 19/09/2017
    Reply

    sử dụng then(function(err, response){ // code here })